Make your own free website on Tripod.com
นักศึกษา ชั้นปวส. 1/4 การตลาด
วิชาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000)

ชื่อ-สกุล
สอบเก็บคะแนน 1 สอบเก็บคะแนน 2 หมายเหตุ
1.น.ส.คนึง ขุนจันทร์
2.น.ส.ณูรไอณี เจ๊ะซู
3.น.ส.พารีด๊ะ หลง
4.น.ส.ฟาซีย๊ะ เจะอาลี
5.น.ส.รอซีด๊ะ สุหลง
6.น.ส.รอปีเก๊าะ เจะมะ
7.น.ส.สาวิตรี ปานบุญทอง
8.น.ส.สุชาวดี แซ่อุ่ย
9.น.ส.สุทธิลักษณ์ หนักแดง
10.น.ส.สุวรรณี หมินเส็น
11.น.ส.เสาวณีย์ แวดอยี
12.น.ส.แอนนภา นวลอนงค์
13.นายกูวารา ตาเฮ
14.นายซอลาหูดีน ลาเต๊ะ
15.นายตอพา จินตา
16.นายนาซีริดดิน เจาะบองอ
17.นายนิอนันต์ กาลอ
18.นายอดีนัน อาแยกาจิ
19.นายรุสลี กาเร็ง
20.นายฮาซัน ซาแม็ง
21.นายมะสุกรี เจ๊ะแต
22.น.ส.ศศิภา สยามพันธ์
23.นายอาลีย๊ะ ดารามิง
24.นายมะแอ ลาเต๊ะ
25.นายลุตฟี มะโซ
26.น.ส.อัมพร หวังนุรักษ์
27.นายมูหัมหมัดซับรี ตุยง
28.น.ส.อัญชนา บาเอะ